מועדים הקשורים למכרז 29/17

לביצוע עב' כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים באגן היקוות הכינרת

פרסום המכרז בעיתונות ובאתר האינטרנט
06.10.2017

קבלת מסמכי המכרז במשרדי רשות ניקוז כינרת
החל מ- 16.10.2017

מפגש מציעים (לא חובה) במשרדי רשות ניקוז כינרת, צומת צמח בנין מכבי אש, עמק הירדן
22.10.2017 שעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25.10.2017 שעה 12:00
בדוא"ל [email protected]
או בפקס 04-6752820 (על המציע לוודא ששאלותיו התקבלו)

מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים במשרדי רשות ניקוז כינרת
06.11.2017 שעה 10:00