מכרזים

רשות ניקוז ונחלים כינרת מזמינה את בעלי המקצוע השונים והרלוונטיים להגיש הצעות למכרזים המפורסמים במדור זה למטה ("מכרזים פעילים").
תיבת המכרזים ממוקמת במשרדי רשות ניקוז ונחלים כינרת:
רחוב יהלום 6, איזור התעשייה צ.ח.ר,
ראש פינה.

מאגר מתכננים ויועצים
במדור זה מפורסמת רשימת תחומי העבודה של מאגר המתכננים/יועצים של רשות ניקוז ונחלים כינרת, כגון: עבודות תכנון, ייעוץ, ניהול ופיתוח, מדידות ושירותים שונים. כל מי שמעוניין להצטרף למאגר ועומד באמות המידה הנדרשות יכול להגיש בקשה לוועדת המכרזים בדואר רגיל או בדוא"ל: [email protected] 
ועדת המכרזים תדון בבקשות במועדים שייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מעיין עין קעקען - צילום, רשות ניקוז ונחלים כינרת

מכרזים פעילים

מכרז 07-2023- לביצוע עבודות פיתוח כולל הקמת שלושה גשרים בתעלה המערבית בעמק החולה

מכרזים שהסתיימו

מכרז 2-2023-התקשרות עם "המכללה האקדמית תל חי"
מכרז 1-2023-התקשרות עם "אגמא-המרכז לאגני היקוות ונחלים"
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 01/2022

לביצוע עבודות גיזום – והרמת נוף, כריתת עצים, ריסוס והדברת עשביה וטיפול במינים פולשים ברחבי אגן ההיקוות של הכינרת

מכרז פומבי (דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף) מס' 02-2021

לביצוע עבודות שיקום צמחי ואקולוגי בבתי גידול מימיים בתחומי רשות ניקוז כינרת

מכרז פומבי ( עם הליך תחרותי נוסף) מס' 07/2021

לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכינרת